Privacy

GEBRUIK VAN COOKIES


Omwille van technische redenen gebruiken wij cookies voor :

·         De taal te beheren die U gekozen heeft;
·         U te kunnen identificeren en uw sessie geopend te houden tijdens uw aankopen ;

Google Analytics verschaft ons daarnaast statistieken betreffende onze website dankzij het gebruik van cookies maar het staat ons niet toe U te identificeren.

U kan uw browser configureren om U over elke creatie van een cookie te informeren zodat U dit desgevallend kan verhinderen:

-       Internet Explorer : http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows7/Block-enable-or-allow-cookies
-       Chrome : http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&answer=95647
-       Firefox : http://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies
-       Safari : http://support.apple.com/kb/PH5042

De toegang tot onze website zal U hierdoor niet geweigerd worden.

 

PRIVACYVERKLARING

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is de BVBA SAGEDIS, waarvan de maatschappelijke zetel gelegen is te 4400 FLEMALLE, Rue de la Digue, 4B.
 
 
CONTACT

https://sagedis-safety.be/nl/
info@sagedis-safety.be
Tel. : +32 (0)4 337 16 04
Fax : +32 (0)4 338 16 01

Telefonisch bereikbaar van maandag tot vrijdag, behalve feestdagen, van 8u00 tot 18u00

 

(verder genoemd SAGEDIS)

SAGEDIS behandelt persoonsgegevens die door de klant worden meegedeeld in haar hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking overeenkomstig de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Door die persoonsgegevens mee te delen, geeft de klant uitdrukkelijk toestemming aan SAGEDIS om die gegevens te verwerken overeenkomstig de in dit artikel bedoelde doeleinden.

De klant kan zich op elk moment verzetten tegen de verwerking van zijn gegevens door de verwijdering van zijn account. De klant kan zich daarnaast meer specifiek, met het oog op de toekomst, verzetten tegen  de verwerkingen van de gegevens die in het kader van de doelstelling, vermeld onder punt (iv) hieronder, worden doorgevoerd, dit alles terwijl de diensten door hem verder gebruikt kunnen worden.

 

Volgende gegevens kunnen in het bijzonder verzameld en verwerkt worden :

Naam, voornaam, afbeelding, beroep, woon- of verblijfplaats, telefoon- en faxnummer, email, geboortedatum en –plaats, burgerlijke staat alsook alle andere gegevens die de klant in het systeem ingeeft.[CA4] 

Die gegevens worden verwerkt voor volgende doeleinden:

(i)            Technisch beheer van het account van de klant;

(ii)           Realisatie van statistieken en marktonderzoeken;

(iii)          De uitgifte, het invorderen en de juistheid van facturen;

(iv)         De mededeling van nieuwsbrieven op papier en elektronisch en de verwezenlijking van marketingacties betreffende de diensten van SAGEDIS. De klant stemt uitdrukkelijk in met die doelstellingen;[CA5] 

 

De gegevens worden bewaard zolang de klant zijn account niet heeft gewist. De klant erkent en aanvaardt dat de vernietiging van de gegevens een noodzakelijke bewerking is om gevolg te geven aan zijn om verder geen latere verwerkingen van gegevens meer door te voeren.

De hierboven bedoelde verwerkingen hebben het voorwerp uitgemaakt van een aangifte bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Het dossier draagt het nummer….

Op schriftelijk, gedateerd en ondertekend verzoek dat zijn identiteit bewijst, kan de klant de persoonsgegevens die hem betreffen schriftelijk meegedeeld krijgen, en dit gratis indien het gaat om een redelijke hoeveelheid. In voorkomend geval kan de klant ook de rechtzetting van onjuiste, onvolledige of niet ter zake dienende gegevens verkrijgen.

De klant kan zich eveneens tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer richten voor de uitoefening van voormelde rechten.

De Voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg neemt kennis van elke vordering aangaande het recht op mededeling, rechtzetting of verwijdering van de persoonsgegevens, wanneer er aan voormeld verzoek geen gevolg is gegeven binnen 45 dagen vanaf dat verzoek of wanneer het verzoek verworpen werd.
 

Verdere informatie kan verkregen worden bij SAGEDIS of bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer op volgend adres :

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Drukpersstraat, 35
1000 Brussel

Tel. + 32 2 274 48 00
Fax. + 32 2 274 48 35
commission@privacycommission.be